KARST

ໂຄງການຍ່ອຍຫີນປູນ ເປັນໂຄງການແລກປ່ຽນປະສົບການ ລະຫວ່າງ ເມືອງອາກແດສ໌ ແລະແຂວງຄຳມ້ວນ ເພື່ອສ້າງສວນພູມີສາດແຫ່ງທີອິດຂອງ ສປປລ. ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເປັນສວນພູມີສາດ.